I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det om planoppstart og at planprogram for reguleringsendring på detaljplan for Kattamyre Plannr 19880006_01 legges ut på høring. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse og LNFR område. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av fremtidige boligområder med tilhørende formål for lek og adkomst ved å utvide eksisterende reguleringsplan. Formålet med planprogrammet er å få belyst de problemstillinger som skal utredes i konsekvensutredningen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig at arbeidet med utbyggingsavtale for området settes i gang. Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger ved Irene Risheim Kristiansen, eller e-post til irene@prosjektil.no innen 20. juni 2014.

Relaterte dokumenter

Planprogram for Kattamyre.pdf