Melding om vedtak – reguleringsendring etter forenklet behandling – justering av byggeområde H-24 gnr. 49 bnr. 170 - Kjeøy

Kommunedirektøren har i sak 029/21 på delegert fullmakt den 08.10.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20070012 - Kjeøy, deler av Tengsåsen (10-14) som medfører en justering av byggeområde og plassering av fritidsbolig jfr. kart datert 26.08.2021 for H-24 gnr. 49 bnr. 170.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter