Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Kristiansen & Selmer-Olsen AS setter i gang med «Reguleringsendring for fritidsboliger Tengsastranda, gnr 49 bnr 8 m.fl.» i Eigersund kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. pbl § 17-4. Planen utløser krav til konsekvensutredning jf. pbl § 4-2. Forslag til planprogram sendes derfor på høring sammen med varsel om oppstart. I vedlagte planprogram er mer utfyllende informasjon om planarbeidet.

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Norrøn Eiendomsutvikling AS. Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsboliger.

Varselet består av følgende dokumenter:

  • Varslingsbrev
  • Planprogram
  • Vurdering av utredningsplikt jf. forskrift om konsekvensutredning

Innspill

Innspill til det igangsatte planarbeidet og til planprogrammet merkes «2833 Tengsastranda». Innspill sendes til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, innen 28. januar 2019.

Relaterte dokumenter