Planområdet

Planområdet ligger i Svanavågen på Søre Eigerøy, i Eigersund kommune. Planområdet er innenfor svart stiplet linje i kartutsnitt under. Det totale planområdet utgjør et areal på ca. 216 daa (vist med svart stiplet linje i fig. 2), mens området det søkes reguleringsendring for utgjør ca. 34 daa (vist med blå stiplet linje i fig. 2). Det kan bli mindre justeringer av område for reguleringsendring med hensyn på tilpasninger til planlagte tiltak herunder atkomst, utfylling, utforming av kryss i Hovlandsveien mv.

Hensikt

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny dagligvareforretning på østsiden av Hovlandsveien. Dagens butikk er liten, gammel og slitt og det er ikke mulighet for utvidelse på nåværende tomt. Ny dagligvare planlegges på eiendom 7/196 og dels 7/90. Hovedatkomst blir fra Svanavågveien, men det vil ses på mulighet for å åpne for gjennomkjøring med innkjøring fra Hovlandsveien for trafikk sørfra og utkjøring i Svanavågveien. Parkering for ny dagligvare løses på egen tomt.

Relaterte dokumenter

Merknader

Merknader til oppstartsmeldingen Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på e-post til flekkefjord@arkkso.no. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund, eller e-post: post@eigersund.kommune.no. Frist for merknader er satt til 22.03.17.