Mindre reguleringsendring - Svanavågen industriområde - justering av bestemmelse

Ovennevnte sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet: «Det vedtas en mindre reguleringsendring i 19990002-01 - Detaljregulering svanavågen industriområde gnr 7 bnr 196 mfl. som medfører følgende endring i bestemmelsene:

  • §3.5 tillegg: «Utenfor byggegrense, mellom offentlig veg og byggegrense, tillates terrengbearbeiding, murer, skråninger o.l. i forbindelse med opparbeidelse av BKB2 og BKB3.»
  • §4.4 f) endres til: «Innenfor område BKB2 tillates planering av terreng ned til kote + 26,0.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter