Mindre reguleringsendring gnr 49 bnr 165 justering av byggelinje

Rådmannens har etter delegert fullmakt vedtatt følgende i sak RD 004/17 i reguleringsplan for 20070012 - Kjeøy, deler av Tengsåsen (10-14) som medfører at det foretas en grensejustering i tråd med kart alternativ 1 datert 03.04.2017.

Rådmannens vedtak 004/17

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 20070012 - Kjeøy, deler av Tengsåsen (10-14) som medfører at det foretas en grensejustering i tråd med kart alternativ 1 datert 03.04.2017.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter