Eigersund kommune har mottatt en søknad fra hytteforeningen om en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for reguleringsplan - Hytteplan på del av Ingvald Egelands utmark (18-11) plannummer: 19700001 som medfører to justeringer i bestemmelsene som medfører at en kan oppføre separat bod samt fastsetter maksimal størrelse på fritidsboligene i tråd med kommuneplanens H-områder.

En har i saken kommet inn på og vurdert følgende forhold

  1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  2. kort presentasjon av hva saken gjelder
  3. gjennomgang av uttaler
  4. rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannens vedtak 17. mars 2015

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan - Hytteplan på del av Ingvald Egelands utmark (18-11) plannummer: 19700001-01 som medfører følgende endringer i bestemmelsene §§14 og 15:

  1. Ny §14. Hytte og uthus kan oppføres med 1 etasje, og må planlegges med et tiltalende utseende og avpasses harmonisk til omgivelsene og annen tilliggende bebyggelse. Det tillates en frittliggende bod pr. eiendom på inntil BYA 10 m² med maksimal mønehøyde på 2,5 meter.
  2. Ny §15. Hyttens takform skal være sadeltak 20°, maksimal BYA skal ikke overstige 90m2 og maksimal høyde fra o.k. grunnmur til gesims 2,60m. Grunnmurshøyden må ikke overstige 100 cm. og helst ikke være mer enn 40 cm.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside.

Relaterte dokumenter