Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for boliger og allmennyttig formål Sokndalsveien 51 gnr. 13 bnr. 142 m.fl.

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 21.03.22, sak 033/22, å legge detaljreguleringsplan for boliger knyttet til allmennyttig formål Sokndalsveien 51 gnr. 13, bnr. 142 mfl. med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 03.02.2022 ut til offentlig ettersyn og høring.

Hensikten med planarbeidet å gjøre dagens bebyggelse om til boliger som er tilpasset for eldre brukere. Bebyggelsen vil endres i form av balkonger med innglassing for privat uteoppholdsareal, samt at det skal bygges på en ekstra etasje i byggets nordligste og midtre del. Påbygg i midtre del vil benyttes til felles oppholdsareal med flatt tak, inkludert terrasse på tak. I tillegg søkes det mindre utvidelse for inngangsparti i øst. Det vil legges til rette for nytt inngangsparti på vestsiden av bygget. Eksisterende avkjørsel i sør saneres og all fremtidig trafikk inn og ut av området vil sluses gjennom eksisterende nordligste avkjørsel. Samme avkjørsel betjener i dag etablerte boliger på eiendommene gnr/bnr 13/2640 og 13/200. Til varsel om oppstart av planarbeid ble det varslet ønske om etablering av inntil 23 boenheter innenfor den eksisterende bygningen på BBB. Underveis i planprosessen har forslagstiller bestemt seg for å redusere antall boenheter fra 23 til 19. Dette for å gi rom for bedre kvalitet på enhetene og lettere imøtekomme merknader gitt ved varsel om oppstart av planarbeid.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut her på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 12. mai 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Skjema for merknader