Kunngjøring av mindre reguleringsendring – Reguleringsplan for Hellvik sentrum

Kommunalsjefen for samfunnsutvikling har på delegert fullmakt den 09.08.19 fattet vedtak om en mindre reguleringsendring i bestemmelsene til reguleringsplan for Hellvik sentrum (17-19).

Ny tekst

Ny tekst i § 4.3.2 som gjelder for kombinert område for bolig og forretning: Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40% av feltets nettoareal. Bebyggelsen kan ha en maksimal gesimshøgde på kote 19.8 og en  maksimal mønehøyde på  kote 21.8.

Vedtak

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter