Arealet i planen foreslås regulert til område for fritidsbebyggelse med tilhørende funksjoner. Det knytter seg særlige vurderinger til magnetfelt og hensyn til alndbruksdriften i området som er søkt ivaretatt i foreliggende planforslag. Det blir lagt ut to alternative utforminger – en med kjøreveg frem til hyttene og en med felles parkering og gangveg til fritidsboligene, og en ber om tilbakemelding på disse.

Forslaget til reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 21.10.11-02.12.11. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på nettsidene under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 02.12.11. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter