Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3, gnr. 45 bnr. 285 og 283 m.fl., Slettebø

Eigersund kommunestyre har i møte den 23.09.19, sak 084/19, vedtatt detaljreguleringsplanen for Maragropa 1 – Maurtråkket 1-3, gnr. 45 bnr. 283, 285 m.fl. på Slettebø. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Det legges opp til riving av de tre eksisterende bygningene i planområdet og oppføring av seks eneboliger i kjede og to tomannsboliger.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 21.10.19.

Relaterte dokumenter