Planteknisk utvalg har i møte 21.08.18, sak 125/18 vedtatt at forslag til reguleringsplan for Myllarsmarka del av gnr. 13 bnr. 239  m.fl. med tilhørende plankart datert den 28.05.18, bestemmelser datert den 20.07.18 og planbeskrivelse datert den 28.05.18 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12-10 og § 12-11.

Hensikten med planforslaget

Det legges til rette for bygging av inntil 147 boenheter fordelt på eneboliger og flermannsboliger.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra den 26.09.18 til den 07.11.18.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 07.11.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter