Reguleringsplan på offentlig ettersyn. Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr 31 m.fl. (Damsgård bru – Granholmen)

Planteknisk utvalg har i møte den 13.03.18, sak 043/18, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru – Granholmen) med tilhørende plankart revidert den 20.03.18, bestemmelser datert den 20.11.17, planbeskrivelse datert den 09.02.18 legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10.

Hensikten med planforslaget

Reguleringsplanen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt regulere noen uregulerte områder. Videre skal planen bevare og aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av et bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.

Høring

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 26.03.18 – 09.05.18.

Kontakt

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen den 09. mai 2018. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter