Varsel om oppstart av reguleringsendring

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Egersund Seilforening, melding om oppstart av reguleringsendring i henhold til § 12-8 og § 12-4 i plan- og bygningsloven for:
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SEILSPORTSENTER PÅ NYSUNDHALSEN EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 20110010

Planområdet

Planområdet ligger på Nysundhalsen, nordvest for Egersund sentrum.

Formålet med reguleringsendringen

Økning av fellesbygg/klubbhus fra 350 m2 til 500 m2. Garasje på 70 m2. Reguleringsendringen medfører endring i bestemmelsens § 8.4 og § 9, samt justeringer i plankartets formål Brygge/kaianlegg (2,4 daa.) og Parkeringsplass (2,7 daa).

Beskrivelse av reguleringsendringen

Egersund Seilforening arbeider sammen med 3 andre lokale idrettslag om å bygge et felles klubbhus på Nysundhalsen. Eksisterende reguleringsplan tillater at det kan oppføres klubbhus med BYA inntil 350 m2 innenfor formålet brygge/kaianlegg. Når 4 idrettslag nå planlegger å bygge et fellesbygg utløser dette et større behov for lagerrom enn det som eksisterende plan legger opp til. Lagerlokaler er planlagt plassert på gateplan, og dermed blir gesims- og mønehøyder uforandret. Fellebygget vil ha tilnærmet samme plassering som bygg inntegnet i eksisterende reguleringsplan. Plassering av nytt fellesbygg er vist i figur 2 med rød strek. Det er behov for et bygg med BYA på 500 m2.

I tillegg er det et behov for å oppføre et garasjebygg på parkeringsplass for å ha et låsbart lokale til tilhenger og varebil som idrettslaget eier. Planlagt garasjebygg har BYA på 70 m2.

Krav til konsekvensutredning

Reguleringsendringen medfører ikke krav til konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Nei.

Søknadsprosess

Plan- og bygningslovens § 12-14 har bestemmelser som omfatter endring og oppheving av reguleringsplan. Vedtak om mindre endringer kan delegeres til administrasjonen. Det er da en forutsetning at berørte myndigheter, eiere, festere av eiendommer som direkte berøres gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Varsel skal sendes ut skriftlig.

Dersom det ikke fremkommer innvendinger ved varsel om reguleringsendring, fremmes saken som en mindre reguleringsendring.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post.

Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post.

Høringsfrist

Frist for innspill er 25.06.16.