Planteknisk utvalg har i møte 26.08.2014 sak 146/14 vedtatt at forslag for reguleringsplan for Kvednhuset fritidsbebyggelse Skailand gnr. 123 bnr. 5 med tilhørende dokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av fritidsboliger med tilhørende funksjoner og er i tråd med kommuneplanen.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 05.08.2014 – 17.10-2014. Sakens dokumenter er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 17.10.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.