Rådmannen har etter delegert fullmakt i sak 001/19 vedtatt en mindre reguleringsendring i  detaljreguleringsplan 19810003-02 Vingård gnr 48 bnr 66 mfl som medfører mindre justeringer i kart og bestemmelser:

«Det vedtas en mindre reguleringsendring i detaljreguleringsplan 19810003-02 Vingård gnr 48 bnr 66 mfl som medfører følgende justeringer i kart og bestemmelser:

Kart

  1. Regulert vei med tilhørende fortau er justert i plankartet slik at denne samsvarer med bygget vei. Justeringen av veilinjen medfører at byggegrensen langs vei i områdene F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 justeres tilsvarende.
  2. Plassering av regulerte avkjørsler til F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 tilpasses planlagte tiltak i områdene.
  3. Fortau vises gjennomgående i regulerte avkjørsler på vestsiden av veien (motsatt side av avkjørsel til Nordan og motsatt side av FKIL-2.
  4. Regulerte avkjørsler som fraviker fra dagens plassering justeres lik dagens plassering.
  5. Siktlinjer i regulerte avkjørsler tegnes inn i plankartet i tråd med vegnorm for sør-Rogaland er krav til frisikt i avkjørsel 3 x 20 m
  6. Avkjørsels pil med tilhørende frisiktsone på 3x20 m til Hagesenteret og til eiendom 48/26 (dagens avkjørsel nord på tomta).

Bestemmelser

  1. Tillegg til § 5.2: «I forbindelse med krysning av fortau i avkjørsler skal kantstein nedsenkes til 5 cm. Bakkant av fortau skal ha gjennomgående høyde.»
  2. Bestemmelsesområde for tårn med tilhørende bestemmelse, tidligere § 7 tas ut av planen i sin helhet.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.»

Relaterte dokumenter

Påklages

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på kommunens hjemmeside under Reguleringsplaner/kunngjøringer.