Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 127/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for B5 Grøne Bråden, Egrefjell, gnr. 47, bnr. 55 m.fl. med tilhørende plankart den 25.04.17, bestemmelser datert den 25.04.17 og planbeskrivelse datert den 25.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn etter at det var gjort følgende endringer:

På plankartet

  • Det reguleres inn 3 m «Annen veggrunn» langs Fv. 44 der plangrensen ligger nærmere enn 3,0 m fra vegkanten (sørvest i planområdet)

I reguleringsbestemmelsene:

  • Maksimal byggehøyde (høyeste gesims ved pulttak eller flatt tak) for blokk i felt BBB1 settes til 12 meter i reguleringsbestemmelsene § 4.3 tabell 3.

Endringen på plankartet er ikke utført, men vil bli innarbeidet på plankartet før 2. gangs behandling av planforslaget.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til bygging av inntil 323 nye boenheter i planområdet, fordelt på frittliggende småhusbebyggelse, konsentrer småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Høring

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra og med den 13.07.17 til og med den 28.08.17.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 28.08.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter