Varsel om oppstart av reguleringsplan og forslag til planprogram på høring - Industriområde Tengsareid III, gnr. 48 bnr. 10

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Industriområde Tengsareid III, gnr. 48 bnr. 10, samt høring av forslag til planprogram.  

Det kunngjøres i tillegg oppstart om forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med pbl. §17.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg som adkomst, parkering, gangveier og grønnstruktur. Næringen skal bestå av industri- og lagerbebyggelse. Dette er i tråd med gjeldende kommuneplan for Eigersund.

Innspill og merknader

Frist for å komme med merknader er den 07.05.20. Merknader sendes til Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: sh@vial.no med kopi til Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund eller på epost til: post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter