Planteknisk utvalg har i møte den 19.09.17, sak 174/17 vedtatt at forslag for reguleringsplan for Svanavågen industriområde med tilhørende plankart datert den 22.06.17 og bestemmelser datert den 07.08.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 etter at det var gjort endring på plankartet og i bestemmelsene. Nytt plankart er datert den 10.10.17 og nye bestemmelser er datert den 05.10.17.

Det legges opp til etablering av et nytt område for forretning / kontor og et område for kontor / lager / industri øst for Hovlandsveien, med atkomst fra Svanavågveien. Dagens dagligvarebutikk foreslås omregulert til kombinert bolig / kontor og tjenesteyting.

Forslaget til reguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra den 13.10.17 til den 23.11.17.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 23.11.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51468000.

Dokumenter: