Noen hovedmål for rehabiliteringsplanen

  • Utvikle en helhetlig forståelse av rehabiliteringsarbeidet i Eigersund kommune.
  • Samfunnsrettede og individuelle strategier likestilles som tiltak.
  • Brukerne skal være viktige bidragsytere både på individ- og systemnivå.
  • Folkehelseperspektivet skal ivaretas.

Kommunalsjef levekår har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått oppgaven med å utarbeide forslag til ny kommunal rehabiliteringsplan. Denne består av:

  • Plansjef: Dag Kjetil Tonheim
  • Helsefaglig ansvarlig: Anne Brit W. Tengesdal
  • Leder ergo- og fysioterapeuttjenesten: Bjørg Elen Abrahamsen
  • Sekretær for arbeidsgruppen: Jan Petter Leidland

I tillegg har Eigersund kommune invitert Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til å oppnevne en representant som kan delta i arbeidsgruppen.

Tekstdelen i gjeldende rehabiliteringsplan er lagt her lagt ut på Eigersund kommune sin hjemmeside slik at alle interesserte vil få lett tilgang til gjeldende plandokument. Det vil gjøre det lettere for interesserte å komme med innspill og kommentarer angående for eksempel prioriterte tiltak i den nye planen.

For ordens skyld opplyser vi i tillegg om at når arbeidsgruppen har utarbeidet sitt forslag til revidert rehabiliteringsplan for 2012-2015, så vil denne bli lagt ut til offentlig høring på vanlig måte.

Innspill, kommentarer og forslag til prioriteringer kan sendes skriftlig til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund eller på epost til jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no.

Frist for innsending av kommentarer, innspill og forslag til prioriteringer i revidert rehabiliteringsplan er satt til 13. mai.

Relaterte dokumenter