Disse foreløpige kostnadsanslagene fordeler seg med ca. 78 millioner for renovering av Husabø barneskole og et foreløpig kostnadsanslag på nybygg av Husabø ungdomsskole på ca. 300 millioner kroner. Dette er før detaljprosjektering og anbudsprosess.
 
Dette er et prosjekt som mange, både politisk og administrativt, lenge har satt høyt på prioritetslisten. Det er ikke noen tvil om behovet, men den økonomiske situasjonen i kommende budsjett og økonomiplan, er slik at kommunedirektøren har måttet konkludere med at det ikke er mulig å prioritere dette prosjektet før i slutten av denne økonomiplanperioden, altså med oppstart i 2025. I 2025 er det satt av 32 millioner kroner til oppstart.
 
Vi er klar over at dette er en avgjørelse som vil skuffe mange, men vurderingen er at det rett og slett ikke er økonomiske bæreevne til å kunne ta disse kostnadene inn i budsjett og økonomiplanen før 2025.
 
Hvorfor kommer avgjørelsen nå? Det er fordi, uavhengig av forprosjektet som nå er sluttført, må en avgjørelse om å gå videre med å prioritere prosjekt i denne økonomiske størrelsesorden, alltid måtte tas i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Så er det slik at avgjørelse også vil ha konsekvenser for utbedring av flere tiltak på skolene som delvis har vært satt på pause i påvente av renovering/nybygg. Det er derfor foreslått satt av 11,5 millioner kroner for å gjennomføre ulike tiltak som må gjennomføres nå. Dette arbeidet vil bli prioritert og vil bli satt i gang rett over nyttår.

Kommunedirektøren vil legge frem forslag til budsjett og økonomiplan torsdag 4. november 2021, kl. 1700.