Formål med retningslinjene:

  • Sikre at barn som trenger medisiner i skoletiden/SFO/barnehagen får riktige medisiner til rett tid og på riktig måte.
  • Sikre at personale har tilstrekkelig kunnskap til å kunne påta seg ansvar for medisineringen.
  • Gjøre foreldrene trygge på at skole/ SFO/barnehage ivaretar medisin­håndteringen på en betryggende måte.

Bakgrunn

Dersom legemidler må tas inn i den tiden barnet er i skole/SFO/barnehage, anbefaler Statens helsetilsyn at det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og skole/SFO/ barnehage. Personalet kan reservere seg mot å delta i legemiddelhåndtering hvis de mener at de ikke har nødvendig kompetanse til tross for opplæring fra foreldrene. Kommunehelsetjenesten kontaktes i slike tilfeller.

Ansvarsforhold

Dersom legemidler må tas under opphold i skole/SFO/barnehage og eleven trenger hjelp til dette, kan foreldrene overlate hele eller deler av ansvaret til navngitte personer ved skolen/SFO/barnehagen. Ansvarsoverføringen gjelder for et skoleår av gangen.

Det skal inngås en skriftlig avtale mellom foreldre og skole/SFO/barnehage for elever / barn som bruker legemidler i tiden de er i skole/SFO/barnehage (vedlegg 1). Foreldrene sender kopi av avtalen til behandlende lege.

Personer som får ansvar for medisinering, skal få opplæring og informasjon fra foreldrene. Hver elev skal ha eget legemiddelkort og eventuell instruks for akuttmedisinering.

Legemiddelkort

Legemiddelkortet (vedlegg 2) må vise barnets navn og en oversikt over de medisinene barnet bruker (navn på medisin, når de skal gis og dose). Lege­middelkortet må være tydelig skrevet og signert av foreldrene. Det er foreldrenes ansvar at opplysningene på legemiddel­kortet er riktige.

Det må framkomme av legemiddelkortet dersom det er spesielle observasjoner personale skal gjøre i forbindelse med barnets sykdom eller utlevering av legemidlet.

Mottak av medisiner

Medisiner som leveres skole/SFO/ barnehage, bør ligge i doseringseske for en dag eller en uke. Foreldrene merker doseringsesken med dato, barnets navn, innhold og klokkeslett for utlevering. Det er foreldrenes ansvar at doseringsesken inneholder riktige legemidler.

Når legemidler ikke kan fylles i doseringseske (rektaltuber, insulinpenn, astmaspray) tar skole/SFO/barnehage bare imot legemidler i originalembalasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apotek.

Dersom eleven / barnet tar medisinene selv, bør foreldrene ikke sende med mer medisiner enn til en dags behov.

Oppbevaring av medisiner

Foreldrene avtaler med skolen om medisiner skal oppbevares i doseringseske i skolesekken, eller om de skal oppbevares ved skolen. Akuttmedisin bør oppbevares ved skolen, evt. i tillegg til at eleven har akuttmedisin med i sekken hver dag.

Når medisiner oppbevares ved skolen skal medikamentene være innelåst og adskilt for hver enkelt elev (egen boks eller hylle). Nøkkel til oppbevaringsstedet skal være utilgjengelig for andre barn.

Hvis eleven selv oppbevarer medisinene, skal de ligge i doseringseske. Det må sikres at andre elever ikke får tak i medisinene.

Utlevering av medisiner

Det må være avklart hvem som til enhver tid kan levere ut medisiner til eleven/ barnet (for eksempel dersom den som vanligvis gjør dette ikke er tilstede).

Den som leverer ut faste medisiner, har ansvar for at legemidlet samsvarer med det som står på legemiddelkortet, at det gis til rett elev, til riktig tid og på riktig måte. Det skal kvitteres for at legemidlet er gitt (vedlegg 3).

Ved oppmåling av doser (for eksempel insulin, miksturer) skal den oppmålte mengde kontrolleres av to personer.

Akuttmedisinering

Dersom barnet har sykdom som kan kreve akutt behandling på skolen/SFO/ barnehagen (for eksempel epileptisk anfall, astmaanfall, allergisk anfall), skal det finnes en instruks for akuttmedisinering (vedlegg 4). Denne bør være signert av behandlende lege. Foreldrene har ansvar for at en slik instruks blir levert til skole/SFO/barnehage, og at den blir oppdatert ved endringer i barnets tilstand. Den som gir medisin ved akutte tilfelle, skal følge instruksen. Foreldrene skal ha informasjon om behandlingen som er gitt

Hvis det skjer feil

Dersom det blir utlevert feil medikament til elev / barn skal foreldre og evt. lege kontaktes straks. Feilen rapporteres skriftlig til rektor, skolelege og foreldre.

Håndkjøpspreparat

Personalet skal ikke på egen hånd foreta medisinering med håndkjøps - preparat (smertestillende, febernedsettende). I slike situasjoner skal foreldre kontaktes. Dersom det gis medisiner, skal det registreres navn på elev, hva som gis og årsak.

Retningslinjene gjelder fra dags dato og skal revurderes ved lov / forskriftsendring eller ved behov, minimum hvert 3. år.

Sist revidert 1. januar 2023