Det er kommet inn flere merknader som har medført at en har foretatt justeringer og presiseringer i planprogrammet. Dette gjelder bl.a. i forhold til tema, presisering av planprosessen herunder detaljering av temamøter som skal gjennomføres utover høsten, satsingsområder under kommunen som organisasjon er justert i tråd med arbeidsgiverpolitikken m.m. En har ikke vurdert enkeltareal, da dette er en del av det videre arbeidet med arealdelen og må følge formkravene i plan og bygningsloven.

Planprogrammet fastsetter rammer og premisser for planarbeidet, klargjøre formålet med planarbeidet, beskriver utbyggingsstrategier og alternativer samt opplegg for informasjon og medvirkning. Videre skal den redegjøre for nødvendige utredninger som må gjøres.Formålet med arbeidet er å lage en kommuneplan der samfunnsdelen og arealdelen henger godt sammen og som møter de utfordringer Eigersund samfunnet står ovenfor på kort og lang sikt. Samtidig skal en gjennom planarbeidet ivareta nasjonale og regionale føringer. Nye byggeområder i planen er underlagt krav om konsekvensutredning og planprogrammet sier hvilke temaer konsekvensutredningen av de enkelte fremtidige utbyggingsområdene skal vurderes mot.

De to største utfordringene som Eigersund står ovenfor som samfunn og organisasjon vurderes å være den store arbeidsledigheten med de konsekvensene dette har for den enkelte, familie og samfunn samt omstilling som skal skje i kommunen de neste årene. For Eigersund som samfunn er arbeidsledigheten den helt klart største utfordringen og tilrettelegging for nye arbeidsplasser, aktivitet og utdanning samt sikre eksisterende arbeidsplasser vil være den viktigste oppgaven i årene som kommer. Samtidig skal kommuneorganisasjonen i tett samarbeid med blant annet innbyggere og næringsliv gjennom en svært omfattende og krevende omstilling frem mot 2020, for å tilpasse aktiviteten til de ressursene som en har tilgjengelig.

For å få til dette, må kommunen ha et oppdatert planverk, der det er bedre samsvar mellom målene og strategiene i samfunnsdelen samt tiltakene i arealdelen (og i økonomiplanen).

Relaterte dokumenter