Aktivitetene som er gjennomført og som er i ferd med å gjennomføre kan kort oppsummeres:

 1. Befolkningsprognose 2016 - 2035
 2. Regional analyse for Eigersund og Dalane
 3. Reisevaneundersøkelse
 4. Byindeks
 5. Kafedialoger
 6. Stedsanalyse og mulighetstsudie Helleland
 7. Mulighetsstudie Egersund
 8. Mulighetsstudie rådhus og kulturhus
 9. Gjennomgang/befaring av innspill arealdel
 10. Regionalt planforum/møte stat/reg
 11. Samfunnsdelen
  • Halvdagssamlinger for Kommuneplanutvalget
  • Workshops/temamøter 6 stk. (Byutvikling, Helse og omsorg, Oppvekst og bomiljø, Idrett, kultur og friluftsliv, Næringsutvikling, Tilgjengelighet og integrering)

Planen skal til behandling i Kommuneplanutvalget i januar 2019 før den legges ut til offentlig ettersyn. Planen er at endelig forslag til kommuneplan skal vedtas i Kommunestyret i juni 2019.

Relaterte dokumenter