Alle kommuner er pålagt å ha en overordnet plan som verktøy og styringsdokument for alle andre planer. Dette betyr at når kommunen skal lage nye planer eller revidere gamle planer, går vi først til kommuneplanen og ser om det står noen mål og strategier for det vi skal i gang med å lage/revidere. Derfor er kommuneplanen meget viktig for alle som har meninger eller synspunkter på hvordan alle deler av Eigersund kommune skal utvikle seg i tiden fremover.

Kommuneplanutvalget har i møte den 09. april 2014 vedtatt at Eigersund kommune skal starte opp arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. I Samfunnsdelen skal en si noe om langsiktige mål og strategier for kommunen som organisasjon og som lokalsamfunn. Planen vil kunne si noe om hva og hvordan vi ønsker og tror at lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg i tiden fremover og ikke minst hva vi tror vil være våre utfordringer de neste 12 årene. Skal Eigersund kommune for eksempel satse på å være en forstad/soveby til Stavangerregionen eller heller satse på å være et regionssenter for Dalane - og hvordan?

Det første vi setter i gang med er å lage et planprogram som skal fortelle hvordan vi har tenkt å gjennomføre arbeidet (planprosessen) med å revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. Dette planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn slik at alle har mulighet til å kommentere dette før det behandles og vedtas av kommunestyret i juni 2014.

For å lage en god plan trenger vi din eller deres hjelp til å peke på ting som du synes fungerer dårlig/godt i dag, eller nye ting du ønsker at vi skal ta med i den nye planen. Rådmannen ønsker derfor å få innspill om det er tema, problemstillinger, utfordringer som du mener bør bli tatt med i planprogrammet og som vil bli arbeidet videre med i den videre planprosessen. Vi er spesielt interessert i om du har noen gode ideer til hvordan vi kan engasjere ulike grupper og deler av kommunen i vårt videre arbeid. I utgangspunktet er ingenting for lite og ingenting for stort – alt vil bli vurdert!

Kom med innspill

Så har du lyst til å bidra med ideer og/eller har synspunkt på hvordan du ønsker at kommunen bør se ut i framtiden er du velkommen til å komme med innspill.

Forslag til planprogram for revidering av samfunnsdelen, delplan for medvirkning og informasjon samt den kommunale planstrategien 2012-2015 er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under Kommuneplan.

Kontaktinformasjon

Innspill og merknader sendes pr. e-post til kommuneplan@eigersund.kommune.no , eller pr. post til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund. Innspill kan også leveres her i skjemaet under teksten. Frist for å komme med innspill og merknader er satt til: 21. mai 2014

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med Dag Kjetil Tonheim på plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 95 88 49 76.

Relaterte dokumenter