Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2027 ble behandlet i sak 009/15 av Kommuneplanutvalget den 15.06.2015 og der det ble vedtatt å legge den ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med vedtaket jfr §11-14 i PBL.

For samfunnet peker visjonen mot forhold som integrering, samarbeid, omsorg for hverandre, vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og verdiskaping m.m.. Dette krever satsing på og samarbeid om forhold som fremmer attraktivitet, for eksempel gjennom infrastruktur, boligområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som svarer til og fremmer befolkningsvekst. For å sikre gode lokalsamfunn i en robust og bærekraftig kommune, kreves deltakelse fra og en felles dugnad mellom alle aktører i samfunnet. Dette er ikke noe kommunen kan gjøre alene, men er et samarbeid som må gjøres med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger m.m. I dette ligger også fokus på Dalane regionen og samarbeid med nabokommunene. Kommuneplanen skal bidra til å styrke vår kommunes evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingens uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav. Dette skal vi oppnå gjennom målrettet innsats og stadig utvikling innen de fire hovedområdene en kommune arbeider: Som lokalpolitisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og myndighet.

Kommunenes utøvelse av roller skal være forutsigbar og bygge opp tillitsforhold med aktører vi samhandler med. Vår virksomhet og samhandling med andre skal være gjenkjennbar ut fra våre verdier. Verdier definerer en grunnleggende plattform for oss, og i prosesser i organisasjonene er tre verdibegrep fokusert:

  • Vennlige
  • kompetente
  • Løsningsorienterte

Det er valgt ut følgende fokusområder:

  • Bolig – bolyst
  • By- og sentrumsutvikling
  • Næring
  • Klima og miljø – utfordringer
  • Samferdsel
  • Kommunale tjenester og kommunen som arbeidsgiver

Dokumenter er lagt ut

Sakens dokumenter er lagt ut på følgende plasser: Rådhuset 4 etg., plankontoret 2 etg. i Lerviksgården, Biblioteket på Amfi og Landbrukssenteret på Helleland.

Kart og saksdokumenter er også lagt ut her på internett under kommuneplan og disse kan lastes ned der. Høringsperioden er 19. juni 2015 – 21. august 2015.

Kontaktinformasjon

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 95884976. Du kan og sende epost til; kommuneplan@eigersund.kommune.no

Dokumenter

Innspill

Innspill eller synspunkt sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 21. august 2015. En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i september 2015.