Riksantikvaren kommer på befaring til Egersund i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Som kjent har riksantikvaren kommet med innsigelse angående kaipromenaden. Denne var foreløpig ikke begrunnet, men etterhvert vil innsigelsen bli begrunnet.

Befaringen er mandag 27. juni 2011 i tiden fra kl. 1300 – 1500. For å få det fulle bildet planlegges det også en befaring med båt. I forkant av befaringen vil det være et møte på rådhuset fra kl. 1100 for å drøfte saken.

Kommunen som vil være vertskap for befaringen og vil være representert med ordfører Jørgensen jr., plansjef Dag Kjetil Tonheim og regionsantikvar Knut Jan Kluge. I tillegg til saksbehandlere fra riksantikvaren vil også Rogaland Fylkeskommune delta på befaringen.

Det har fra kommunens side vært et sterkt ønske om å få til dette og ordfører Terje Jørgensen jr. uttaler at: "Det er svært positivt at Riksantikvaren kommer kommunen i møte på dette punktet og vi ser frem til å få presentert kommunens syn og bakgrunnen for kommunestyrets (og Rogaland Fylkeskommunes) enstemmige vedtak. Som kjent er bakgrunnen for kommunens syn prinsippet om bevaring ved bruk."

Saken var for øvrig også et tema på formannskapets møte 15. juni der ordføreren tok opp problematikken, men det var før kommunen hadde fått denne positive tilbakemeldingen fra Rikantikvaren.

Om Riksantikvaren.
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har i denne sammenheng et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap. .(Kilde Riksantikvaren.no)