Egersund sentrum er del av Riksantikvarens NB!-register og bystrategien legges til grunn i forvaltningen av den historiske bebyggelsen.

NB!- registeret

NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling.

Relaterte lenker