Ved brev av 6/4-2016 varslet COWI AS endring av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt 8/6-2009. Varslingen var en utvidelse av varslingen om reguleringsendring som første gang ble utsendt i juli 2014. Disse varslingene gjaldt endringer i den nordre delen av reguleringsplanen, inkludert endring til rundkjøring ved gravlunden. Etter møter mellom tiltakshaver og plankontoret i Eigersund kommune, har behovet for ytterligere å utvide områdeavgrensningen fremkommet. I og med at det har skjedd endringer i tekniske normer for blant annet veier etter at planen ble vedtatt, er det et ønske fra plankontoret at hele reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes innlemmes i varselet om endring. Varsel om endring omfatter også reguleringsbestemmelsene, som må revideres i forhold til opprinnelige bestemmelser fra 2009.

Det varsles herved om endret områdeavgrensing og endrede reguleringsbestemmelser. Vedlagte kart viser tidligere varslet og ny plangrense. Mottakere av dette varselet er registrerte eiere av arealer innenfor reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes, samt berørte myndigheter.

Reguleringsendringen regnes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Kontakt

Eventuelle merknader til utvidet områdeavgrensing for planområdet og reguleringsbestemmelsene sendes brev eller e-post til Eigersund kommune ved Åshild Bakken, Postboks 580, 4379 Egersund

Varslingsfrist

23. januar 2017.

Relaterte dokumenter