Saksdokumentene til formannskapets møte onsdag 31. august 2011 er nå lagt ut på nettet. Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl.12.00.

Du finner alle dokumentene her. Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

BEFARING / ORIENTERINGER

 

 kl

1115

 

Avreise fra rådhuset.

 

11:25

Sak 92/11

Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug Dyrnes, Dyrnes.

kl

1200

 

Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

 

Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver vei.

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

 

Avgjøres av kommunestyret:

081/11

Boligområde Rundevoll - Hestnes - realisering av mulig utbygging

082/11

Økonomirapport januar - juli 2011

083/11

Prosjekt: Magma Geopark i Dalane

084/11

Egersund Havn KF - Oppfølging av evaluering politisk struktur 2007 - 2011.

 

Avgjøres av utvalget:

085/11

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15.6.2011

086/11

Sluttrapport og byggeregnskap for tre byggeprosjekt for  Eigersund kommune

087/11

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr./bnr.  9/1 - Borghild Sæstad - 3. gangs  behandling

088/11

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 81 bnr. 33 som tilleggsjord - Kari Johanne Melhus og  Harald Melhus

089/11

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 115 bnr. 19 som tilleggsjord - Janne S. Sleveland Søyland

090/11

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr. 7 bnr. 50 - Akram Abehesht

091/11

Søknad om fradeling av  en parsell med kårbolig - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  -  gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland -  2. gangs behandling

092/11

Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug Dyrnes, Dyrnes.

093/11

Kjøp av tilleggsareal Prestegårdsveien 1

094/11

Referatsaker til formannskapets møte 31.8.2011

095/11

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 31.8.2011

Egersund, 25. august 2011Terje Jørgensen jr. Ordfører    Leif E Broch Utvalgssekretær

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

  

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

                - Thor Kristian Klepp (AP) for Inghild Vanglo (AP).

               

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.