Vær klar over at det kan være en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

038/15

Spørsmål og orienteringer i møte

039/15

Dalane Energi IKS - Godkjenning av ny selskapsavtale

040/15

Årsregnskap og årsberetning 2014 for Eigersund kommune

041/15

Realisering av driftsreduksjoner 2015 - behandling av forslag

042/15

Gjennomgang av organisering av teknisk avdeling

043/15

Lokalisering av felles base for Teknisk avdeling

044/15

Virksomhetsoverdragelse av kjøkkendrift ved Dalane Distriktsmedisinske senter i Egersund

045/15

Vannverksutbygging - vurderinger ved flytting av vannverksbygget

046/15

Lagård ungdomsskole P-bygget - alternativ utbygging.

047/15

Avtale om drift av brannvernet i Bjerkreim kommune 2015-2018

048/15

Egenbetalingssatser for transporttjeneste og opphold på aktivitetssenter

049/15

Medhjelper legevakt - fremtidig drift av tjenesten

050/15

Overføring av ansvar og drift av Egersund gjestehavn fra seksjon bygg- og eiendom til Eigersund Næring og havn KF.

051/15

Godkjenning av møteprotokoll

052/15

Rapportering på vedtatte driftsreduksjoner - april 2015

053/15

Partnerskap for folkehelse med Rogaland Fylkeskommune, handlingsplan 2015 Eigersund kommune

054/15

Søknad om T. Holand kan få tillatelse til å benytte kommunal grunn som adkomstvei

055/15

Omdisponering av lokalene i Damsgårdsgate 4a - Eigersund kirkelige fellesråd

056/15

Innløsning av festeparsell gnr.107 bnr. 1 fnr.42, Klokkergården på Helleland

057/15

Referatsaker

Leif Erik Egaas
Ordfører
                                               Leif  E Broch
                                               Utvalgssekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

                                                                                 

- Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107.

Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:

 

Forfall

Parti

Følgende vara innkalles

Parti

Berglyd, Ruth Evy

SP

Gya, Tor Olav

SP

 

Følgende varamedlemmer møter i enkeltsak:

Parti

Merknad

Gunvaldsen, Bente Skåra

KrF

For Solveig Ege Tengesdal (KrF) sak 48/15

Har du problemer med å laste ned saksdokumentene fra vår portal, kan laste ned filen her