Vær klar over at det kan være en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Før formell møtestart vil det være to orienteringer:

Kl 1700-1730 - Orientering av Dalane Energi IKS
Kl 1730-1800 - Orientering av Lyse Energi AS

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

022/15

Godkjenning av møteprotokoll

023/15

Dalane Energi IKS - Godkjenning av ny selskapsavtale

024/15

Egenbetalingssatser for transporttjeneste og opphold på aktivitetssenter

025/15

Lagård ungdomsskole P-bygget - alternativ utbygging.

026/15

Årsregnskap og årsmelding Eigersund Næring og Havn KF 2014

027/15

Overføring av ansvar og drift av Egersund gjestehavn fra seksjon bygg- og eiendom til Eigersund Næring og havn KF.

028/15

Årsregnskap og årsberetning 2014 for Eigersund kommune

029/15

Realisering av driftsreduksjoner 2015 - behandling av forslag

030/15

Gjennomgang av organisering av teknisk avdeling

031/15

Lokalisering av felles base for Teknisk avdeling

032/15

Medhjelper legevakt - fremtidig drift av tjenesten

033/15

Virksomhetsoverdragelse av kjøkkendrift ved Dalane Distriktsmedisinske senter i Egersund

034/15

Vannverksutbygging - vurderinger ved flytting av vannverksbygget

035/15

Utbyggingsavtale for Hamran gnr. 8 bnr. 25

036/15

Avtale om drift av brannvernet i Bjerkreim kommune 2015-2018

037/15

Behandling av rapport ifm. selskapskontroll i Dalane Miljøverk IKS

038/15

Årsrapport for 2014 fra Skatteoppkreveren i Eigersund kommune

Eigersund, 24. april 2015

Egaas, Leif Erik

 

Utvalgsleder

Broch, Leif E.

 

Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf. 901 33 107

Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:

Forfall

Parti

Følgende vara innkalles

Parti

Omdal, Unn Therese

AP

Ege, Anders

AP

Tråsavik, Renate

AP

Solbakke, Elisabeth

AP

Omdal, Bjørn Arild

KrF

Pedersen, Kenneth

KrF

Sæstad, Alf Tore

KrF

Jacobsen, Elise Sæstad

KrF

 

Følgende varamedlemmer møter i enkeltsak:

Parti

Merknad

Hjørungnes, Elin Svanes

AP

For Odd Stangeland (AP) i sak 25/15

Uthaug, Gudrun M Eilertsen

KrF

For Solveig Ege Tengesdal (KrF) i sak 24/15

 

Gruppemøte – kommunestyrets møte 11. mai 2015

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

30. april

19:30

FRP

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

27. april

18:00

H

Formannskapssalen, rådhuset

Tirsdag

28. april

18:00

KRF

Formannskapssal, rådhuset

Mandag

4. mai

19:00

SP

Formannskapssalen, rådhuset

Onsdag

29. april

19:30

SV

Formannskapssalen, rådhuset

Torsdag

30. april

18:30

V

Kantinen, rådhuset

Søndag

10. mai

20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Har du problemer med å laste ned saksdokumentene fra vår portal, kan laste ned filen her.