Saksdokumentene til kultur- og oppvekstutvalgets møte torsdag 1. september 2011 er nå lagt ut på nettet.

Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl.19.30.

Du finner alle dokumentene her . Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.

Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

 

Avgjøres av kommunestyret:

025/11

Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny behandling

 

Avgjøres av utvalget:

026/11

Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 14.6.2011.

027/11

Rapporter fra samarbeidsutvalgenes/skolemiljøutvalgende virksomhet 2010-2011

028/11

Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet

029/11

Bruk av kulturskolen

030/11

Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 1.9.2011

031/11

Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets  møte 1.9.2011

 

Thor Kristian Klepp, utvalgsleder    Målfrid Espeland, utvalgsekretær

                                                                      

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak.

Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren.

Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

  - Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

           

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, v

ære unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten.

Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. 

Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.