Kunngjøringen har til hensikt å få belyst aktuelle muligheter innenfor kriteriene satt av kommunen.

Både brannvesenet, politi, ambulansetjenesten og Sivilforsvaret er regulert av lovverk som setter egne krav og enkelte av etatene har krav til innsatstider, responstid, helse, miljø og sikkerhet. Dette vil gi føringer for beliggenhet, adkomst, utrykningsveier og risiko og sårbarhet.

Kommunen er interessert i tilbud på kjøp eller leie av egnede tomter, eventuelt med eksisterende eller planlagte bygg som kan være aktuelle/ tilpasses til brannstasjon og andre nødetater. Det vektlegges objekter som tilfredsstiller følgende forhold.

 • Lov og forskriftskrav til den enkelte beredskapsaktør ivaretatt.
 • Arealplan som er i samsvar med formålet i prosjektet.
 • Skisseløsning for utbyggingen med situasjonskart for tomt og bygg.
 • Grov kostnadskalkyle (eie/leie) tomt og bygning.
 • Gjennomføringsplan for iverksetting av prosjektet.
 • Behov for bygningsmasse på ca. 5300 m2* kvadratmeter fordelt på garasjer ca.2300m2 og ca.3000m2 undervisningsrom, kontorer, spesialverksteder, treningsfasiliteter, forlegningsrom, lager m.m. Tekniske rom og fellesareal er ikke inkludert i arealbehovet. Det vil i tillegg være behov for et uteområde/øvingsområde på ca. 400m2. Tomteareal og parkeringsplasser må være tilpasset bygg og dets bruk.
 • Prosjektet må kunne være klart til oppstart i nær fremtid.
 • Tomt/bygning må ikke være i flomutsatt område etter flomsonekart fra NVE, samt erfaringer gjort under og etter «Synne 2015».
 • Beliggenhet i samsvar med krav til innsatstid gitt i lovverket, og med tilgang til sentrale utrykningsakser i Eigersund kommune.
 • Tilstrekkelig vannforsyning etter forskrift. 
 • Sentrumsnært og med nærhet til (eksisterende og planlagt) industri (eks. Søre Eigerøy)
 • Fortrinnsvis med tilgang til havn og sjø (ca. 5 båtplasser).

* Tilbyder skal dekke eventuelle utgifter som følger av utarbeidelse av skisseløsninger og presentasjon av prosjektet til Eigersund kommune.
* Det skal ikke inngås avtale med aktuelle tilbydere på grunnlag av denne forespørselen.
* Arealestimeringen er tatt fra dagens behov, valg av utforming, etasjer og romløsninger vil kunne endre dette arealbehovet.

Det er ønskelig med trinnvis utbygging av området/tomten etter hvert som aktørene har mulighet til å etablere seg på tomten. En ønsker å utnytte synergieffekten ved samdrift hvor forskriftene tillater dette og det er formålstjenlig. Dersom kun brannstasjonen blir med i praktisk gjennomføring, skal ikke dette få vesentlige konsekvenser for utforming og gjennomføring av prosjektet forøvrig.

Ny brannstasjon og bygg for beredskapsaktører forventes å måtte ha en levetid på minimum 50 år. Utforming, valg av byggemåte, materialvalg samt strategisk plassering vil måtte ses i sammenheng med dette.

Forslagene til løsninger som innkommer fra interessentene vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen med tanke på om kommunen beslutter å arbeide videre med innkomne forslag, og derigjennom også hvilken del av anskaffelsesregelverket som skal legges til grunn for eventuell kommende konkurranse.  Eigersund kommune gjennomfører en uforpliktende undersøkelse av hvilke tomter og bygg som kan være aktuelle, og kommunen er på ingen måte bundet til noen av de innkomne forslagene.

Innlevering av løsningsforslag

Frist for levering av løsningsforslag er 20.03.2016 kl. 12:00 på brannstasjonen.
Merkes med: «Samlokalisering av nødetater Eigersund kommune»