For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, gjenvinner funksjon slik at de kan fortsette et meningsfullt liv i eget hjem og nærmiljø. I prosjektet «Sammen om en aktiv hverdag» har vi fulgt to kommuner over tre år for å lære mer om deres veivalg og utfordringer.

Et hovedfunn fra studien er at satsingen har ført til at personalet er blitt mer oppmerksomme på eldres egne ressurser og muligheter. Samtidig peker vi på faren for at arbeidsformen lukkes inne i et kropps- og mestringsfokus som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar den enkeltes psykososiale behov i hverdagen.    

Relaterte lenker