Solid fagkompetanse kombinert med kunnskap om lokale forhold, tverretatlig samarbeid og å sette inn tiltak tidlig når det er avdekket problemer, er viktige faktorer for å lykkes med det forebyggende arbeidet.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet pågår kontinuerlig, og omfatter en rekke tiltak. I alle samfunn kan det fra tid til annen oppstå bekymring knyttet til spesielle fenomener, geografiske områder eller grupperinger av unge. Aktørene i SLT vil i slike tilfeller kartlegge situasjonen og videre kontakte berørte personer (ungdom/foreldre/skole etc) for å gi informasjon og tilbud om støttetiltak når dette vurderes hensiktsmessig.

Tirsdag og onsdag har 60 ansatte fra kommune, spesialisthelsetjeneste og politi deltat på kurs om cannabis og opplæring i Hasjavvenningsprogrammet (HAP) – et samtalebasert program for personer som ønsker å slutte med cannabis.

Møt oss på lørdag

Lørdag vil aktører fra SLT-arbeidet være å treffe på Amfi Eikunda fra kl 13.30 – 15.30 – vi håper du kommer bortom for en prat dersom du har innspill eller spørsmål knyttet til forebygging av rus og kriminalitet.

Bekymret?

Dersom du er bekymret for en ungdom eller et ungdomsmiljø er du også velkommen til å ta kontakt med SLT-koordinator Kari Anne Bergøy (45446155). Øvrige deltakere i SLT er ansatte fra helsestasjon, mestringsenheten, rusteamet, politi, barnevern, uteteam, Pingvinen fritidsklubb, skole, Dalane vgs og politi.

Sjekk også ut nettressursen www.rustelefonen.no