Beboerne får tilbud om ferdiglaget middag, og har gode muligheter til å ha sosialt fellesskap. Serviceleiligheter er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd 6, c og d

Beskrivelse av tjenesten

Serviceleilighet i bo- og servicesenter er en leilighet for deg med hjelpe- og bistandsbehov store deler av døgnet.

Tjenesten skal bidra til

 • At du sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv.
 • At du får tilbud om et variert og helsefremmende kosthold.
 • At du gis mulighet til å følge en mest mulig normal døgnrytme.
 • At du opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet.
 • At du får tilbud om rehabilitering, pleie- og omsorg tilpasset ditt behov, i nært samarbeid med andre aktører.
 • At du får en verdig livsavslutning i trygge omgivelser.
 • At du får tilbud om varierte aktiviteter.

Vurderingsmomenter

Om du får tildelt serviceleilighet i bo- og servicesenter, beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 1. hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
 2. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
 3. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
 4. din evne til selv å tilkalle hjelp ved behov,
 5. om alternativer til leilighet i bo- og servicesenter er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, opphold i omsorgsinstitusjon, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, avlastning, hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie.
 6. om du uten endring av bosituasjonen risikerer å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende eller bidra til at du får mulighet for å forbedre din helsetilstand eller funksjonsevne,
 7. hensynet til andre personer, herunder om du er til fare for andre, og
 8. om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der du bor.

For å få plass i en avdeling må du være i målgruppen for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet.

Forventning/krav til deg som mottar tjenesten

I forbindelse med innflytting, inviterer vi deg og eventuelt pårørende/nettverk til et samarbeidsmøte. Du tas på denne måten med på råd når hjelpen skal planlegges eller allerede tildelt hjelp skal endres.

Hverdagsrehabilitering vurderes før tjenesteomfanget utmåles.

At du, i samarbeid med dine pårørende, skaffer deg ulike husholdningsvarer.

At du selv sørger for følge til ulike timeavtaler (fastlege, spesialisthelsetjeneste, frisør, fotpleie osv.) dersom du har behov for det.

At du forholder deg til gjeldende husordensregler

Du må være villig til å møblere/eller ta imot hjelpemidler av hensyn til personellets arbeidsforhold. (jfr arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Egenbetaling

Det betales husleie pr. måned. Betaling for enkelttjenester som for eksempel praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) og måltider kommer i tillegg.