Langs kysten finnes mange gode fiskeplasser - både fra land og i de nære havområder. Her kan du finne et detaljert kart for sjøfiske i Eigersund kommune.

Fiske fra land

Stangfiske fra land gir ofte fangster av sei, lyr og torsk. Sei og lyr lar seg gjerne friste av små sluker som fiskes høyt i vannet, mens torsken derimot kan lures med sluker og jigger som snelles inn i vertikal sikksakk mønster over bunn. Et oppheng med gummimark eller en fargerik flue vil kunne lønne seg. Ut over sommeren dukker det jevnlig opp bitevillige makrellstimer på jakt etter åte.

Vil du prøve deg etter flyndre, steinbit, berggylte og hvitting, bør agnkroken finnes frem. Fet fisk (makrell, sild etc), akkar, kokte reker, børstemark og innmat av skjell og snegler er smakfulle og gode agn. Denne fiskeformen krever imidlertid noe kunnskap om fiskens adferd, samt lokale forhold.

Kystfiske etter sjøaure fra land, foregår vanligvis med lett utstyr og byr både på spenning og utfordringer. Ofte brukes små, slanke sluker, flue og dupp eller fluestang. Gode fiskeplasser finner en gjerne der farvannet er grunt og uryddig, langs strendene og i brakkvannsområdene. Norda Sundet er et godt utgangspunkt om du vil prøve fiskelykken. Sett deg inn i de lokale fredningsbestemmelsene før fisket tar til – og husk at det er god fiskeskikk å sette tilbake magre vinterstøinger.

Fiske fra båt

Vinterfiske etter rogntung torsk og hyse på grunnene kan være en stor opplevelse. Torsken kommer til kysten like etter gytesilda i perioden februar til april. For øvrig er det jevnt over gode fiskeforhold fra båt året rundt, enten en pilker på grunnene og i djuprenner, eller en dorger langs land og ved holmer og skjær.

Både torsk og hyse er utpregede bunnfisker. Torsken fiskes gjerne med pilk i kombinasjon med oppheng. Et generelt godt oppheng består av 3- 5 oransje/røde gummimarker. Valg av pilk avhenger av temperatur og dyp. Hyse kan fiskes med samme redskap, gjerne med agnbiter festet til krokene. Hyse kan også fiskes med rene agnredskaper (line, bakk o.l.). Årstidene vil ofte avgjøre hvilke fiskeslag som fås på kroken. Sei, lyr, lange, hvitting, makrell og sild, vil sammen med flere andre være aktuelle.

Verdt å vite

 • Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil. Fiskeridirektoratet fastsetter regler for fiske etter saltvannsfisk.
 • I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følgende redskaper: håndsnøre, fiskestang og en maskindrevet juksa eller dorg. Garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med opptil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser.
 • Alle settegarn, teiner, ruser o.l. som står til fangst i sjøen skal være merket på minst en av blåsene. Dersom slike ikke finnes, skal selve redskapen være merket. Fritidsfiskere skal merke med navn og adresse.
 • Hummerfisket er regulert gjennom egne bestemmelser. fiskeridir.no.
 • I fredningstiden for hummer skal krabbeteiner stå dypere enn 15 m. Settes de grunnere skal de ha fluktåpning (diameter min. 8 cm) for hummer. Minstemål for krabbe er 11 cm (gjelder ikke fangst til egen husholdning).
 • I sjøen kan du i utgangspunktet fiske etter laks og sjøaure med stang fra land hele året. Der elv og sjø møtes, dannes et skille som kalles «grense elv/sjø». Fra denne grensen og ut til en avstand på 100 meter har du kun lov å fiske i den tid fisket er tillatt i elva. Det kan imidlertid være innført spesielle fredningssoner eller bestemmelser utenfor de ulike vassdragene – sjekk dette før du begynner å fiske! Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm.
 • Dersom ikke annet er bestemt, er det ikke lov å fiske nærmere enn 100 m og ferdes nærmere enn 20 m fra oppdrettsanlegg, slepekast eller steng som er fortøyd i land eller ankret opp på annet vis.

Sjøfuglreservat

Sjøfugl er fugl som vanligvis hekker ved kysten og som stort sett lever av mat som den finner i havet og langs strendene. Sjøfuglene er svært sårbare i hekketiden og forlater raskt egg og unger dersom de blir skremt.

I takt med en sterkt økende småbåttrafikk oppstod et stort behov for å verne spesielt viktige hekkeområder mot ferdsel og annen forstyrrelse. I 1982 ble det derfor opprettet 41 sjøfuglreservat (naturreservat) i Rogaland – herav 3 i Eigersund; Tingelsædet, Svåholmane og Ternholmen.

Viktige verneregler for sjøfuglreservat

 • Ferdsel på land og på sjøen innenfor en avstand på 50 meter fra reservatets ytre grense, er forbudt i tiden fra 15. april til 1. august. Det er forbudt å sette teiner og garn her.
 • Planter, pattedyr og fugl med deres reir, egg og unger er fredet mot skader og forstyrrelser.
 • Jakt er forbudt fra 1. mars til 1. september – i noen reservat hele året
 • Camping, telting og oppsetting av kamuflasje for fotografering er forbudt.
 • Kasting av avfall og annen forurensning er forbudt.

Aktuelle lover og regler for sjøfiske kan til en hver tid endre seg - hold deg derfor løpende orientert!

Relaterte dokumenter