Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsplan slik at den samsvarer med dagens situasjon med hensyn til avkjørsel, interne veier og campingvognenes oppstillingsretning. Endringene omfatter også en utvidelse av campingperioden til helårsdrift. Endringene gjelder kun nordre del av planområdet. Øvrig del av planområdet (se skravert areal på avgrensingskart) beholdes som i gjeldende plan.

Planområdet omfatter ca 86 daa langs Lundarviga på Nordre Eigerøy i Eigersund kommune. Området er vist som campingområdet i kommuneplanen.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning etter enighet med kommunen og i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

I 2010 ble en forespørsel fra Skadberg ang. endring av campingplassen sendt ut på høring (med frist for uttalelser 26.05.2010), og ble senere behandlet i Miljøutvalget, sak 109/10. Forespørselen er ikke det samme forslaget som nå varsles i dette brevet. Vårt oppstartede planarbeid vil imidlertid ivareta en del av de føringene som ble lagt i vedtaket fra sak 109/10 (se vedlegg).

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Eigersund kommunes hjemmeside og på servicetorget, samt på Multiconsult sine hjemmesider: www.multiconsult.no/Aktuelt/Kunngjoring/Skadberg-camping/

Grunneiere bes å underrette eventuelle rettighetshavere.

Skulle De ha eventuelle kommentarer før reguleringsarbeidet settes i gang, bes disse sendt Multiconsult AS, Stokkamyrv. 13, 4313 Sandnes, ved Gina Skogen, innen 11.11.2011. Kopi av innspill til planoppstart sendes Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

De som sender inn merknader, vil ikke få eget foreløpig svar om at uttalelsene/merknadene er mottatt. Merknadene vil bli oppsummert og kommentert i saksfremlegget. Når planen er 1. gangsbehandlet i Miljøutvalget og eventuelt vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn vil de som ha kommet med merknader få saksfremlegget (plankart, beskrivelse og bestemmelser) tilsendt i posten.

Detaljreguleringen vil bli videre bearbeidet/justert med henblikk på 2. gangs behandling i Miljøutvalget. Etter vedtak i Miljøutvalget vil saken bli behandlet i kommunestyret.Etter at planen er endelig vedtatt i kommunestyret, får samtlige berørte tilsendt melding om endelig vedtak med informasjon om klagerett. I tillegg blir planvedtaket avertert i lokalavisene.

Relaterte dokumenter