Det er mange trær som må fjernes da de vokser opp i strømledningene og ødelegger disse. En tar også trær hvor det er fare for at de kommer til å ta strømledningene om noen år, eller av andre årsaker. Arbeidet kommer til å pågå i noen uker fremover, men forventes å være ferdig før jul. Det settes opp varselskilt på de strekningene hvor det foregår hogst på.

Også i Varberg vil det foregå skoging i tiden fremover, blant annet for å bedre utsikten. Denne jobben utføres av Uninor på oppdrag fra kommunen. Også her vil arbeidet bli skiltet.

Kommunen planlegger også en del hogst og rydding langs turvegen mellom Eie og Hellvik. Mer info om dette vil komme seinere.

Alle disse tiltakene finansieres av motkonjunktursmidlene som kommunen tidligere har fått tildelt av staten.

Egersund Skog og Treplantningsselskap

I løpet av høsten og vinteren vil Egersund Skog og Treplantningsselskap hogge hogstmoden skog i Rio.  Arbeidet begynner fra toalettbygget og langs Elverhøyveien opp mot stien. Klubben vil drive manuelt for å gjøre minst mulig inngrep i terrenget og en ber turgåere og andre ta hensyn og vise aktsomhet når de passerer på stien. Når arbeidet er fullført, planlegger treplantningsselskapet å plante ny skog.

Skoging-vannbassengan2.jpg