Det var torsdag ettermiddag 18. mai 2017 at det under en befaring i forbindelse med forarbeidet til renovering av skolekjøkkenet på Husabø skole, kom opp spørsmål om det kan være asbest i noe gulvbelegg på Husabø skole. Det gjelder gulvbelegg på et skolekjøkken, 2 mindre grupperom og noe gangareal i 3. etasje. Siden spørsmålet kom opp, ble det rutinemessig besluttet å foreta videre undersøkelser.

Prosedyren for slike tilfeller, er at aktuelle rom/arealer rutinemessig alltid stenges inntil status er avklart. Dette ut i fra et generelt føre-var-prinsipp. Bedriftshelsetjenesten tar deretter nødvendige prøver og sender disse inn til laboratoriesjekk for å kontrollere om det kan være asbest i gulvbelegget. Svar på prøvene fra Husabø skole forventes å være klare om en uke eller to. 

Det presiseres at det ikke er vurdert å være noen akutt helserisiko. I følge nettsidene til Arbeidstilsynet - Om asbest oppstår risikoen med asbest «først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater.»

Skulle det vise seg å være asbest i gulvbelegget, vil dette bli fulgt opp i tråd med retningslinjene fra Arbeidstilsynet.

Det var planlagt å stenge skolekjøkkenet 1. juni i forbindelse med renoveringen. Stengingen av skolekjøkkenet får derfor kun mindre driftsmessige konsekvenser for Husabø skole og Husabø ungdomsskole. Husabø ungdomsskole bruker skolekjøkkenet til sine 9. klasser.