Formannskapet har i sak 071/14 den 11.06.2014 vedtatt å legge forslag til Skoleplan for Eigersund kommune 2014-2018 ut til offentlig ettersyn.

Overordnet mål

Alle elever i Eigersundskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Utviklingsmål

Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling.
Ledelse på alle nivå i Eigersundskolen bidrar til mer og bedre læring.

Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen skal gi alle utfordringer og mestringsopplevelser, og legge grunnlaget for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Skolens primære oppgave er opplæring, men skolen har også stor betydning for elevenes sosialisering og oppvekstvilkår. Det er en egenverdi i at barn og unge med ulik bakgrunn møtes på en felles arena som skolen for å lære seg å mestre sosiale og kulturelle forskjeller. Med denne planen ønsker vi å legge grunnlaget for å gjøre fellesskolen enda bedre i stand til å møte mangfoldet av barn og unges ulike behov og forutsetninger, og å gjøre grunnopplæringen i Eigersund bedre tilpasset framtidens samfunn og arbeidsliv.

Skoleplanen er bygd opp som tre deler.

  1. Del 1 er prinsipp og retningslinjer for Eigersundskolen i perioden. Det er lagt vekt på innhold i skolen, basert på nasjonal og internasjonal forskning og nasjonale styringsdokumenter. Dette danner grunnlaget for en felles retning for alle grunnskolene i Eigersund kommune
  2. del 2 er skolebruksplan for Eigersundskolen. Skolebruksplanen skal dimensjonere kapasiteten og legge opp til en skolestruktur som sikrer god ressursutnyttelse. Samtidig skal den sikre at elevene får en skoleplass etter nærskoleprinsippet.
  3. Del 3 er en oversikt over tilstanden på de kommunale skolene i Eigersund kommune gir en oversikt over de behov som er registrert på skolene i Eigersund

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn her på internett samt på Plankontoret i Lerviksgården, Rådhuset 4 etg. og på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 22. august 2014.

Frist for å komme med merknader er 22. august 2014 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Dersom en har spørsmål kan en kontakte Levekårsavdelingen ved Eivind Galtvik på 51 46 80 00 eller plankontoret ved Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Du kan også bruke skjemaet under.