I tiden fremover vil smitte på skolen/barnehagen kunne føre til tilbud om testing av hele skolen/barnehagen. Det vil da bli lagt opp til testing på mandag og torsdag av barna før de går på skolen/i barnehagen, istedenfor testing med ulike dagsintervaller slik som har vært til nå (med noen unntak).

Det er gitt signaler fra sentrale myndigheter om at kommunene vil få store mengder selvtester fra slutten av januar. Etter hvert som vi mottar disse, vil vi kunne fordele selvtester ut til foreldre/foresatte i forkant. De vil også bli langt lettere tilgjengelig for generell utdeling på flere steder både i og utenfor arbeidstiden.

Vi vil gjennomføre et felles digitalt foreldremøte på tirsdag 25.1.22, der vi vil kunne gi mer informasjon og vil kunne svare på spørsmål. Vi vil legge opp til at alle kan sende inn spørsmål i forkant." Mer info om dette kommer.

Det er en del spørsmål om tiltak i skole og barnehage. FHI har i en orientering på det ukentlige møte mellom kommunene og statsforvalteren sagt noe som er ganske forklarende om tiltak i skole og barnehage:

"Barn påføres tiltaksbyrde for å redusere risiko for samfunnet, og at tiltak for å bremse smittespredning i skoler og barnehager er i liten grad begrunnet i hensynet til barna selv. Hensikten er å flate ut kurven, for å unngå for mange sykehusinnleggelser og unngå lammende sykefravær i samfunnet. Tiltakene må være så milde og kortvarige som mulig, og må avsluttes når belastning på helsetjeneste er håndterbar, selv om det fortsatt er smitte i barnehager og skoler."

Du kan se hele presentasjonen her, bare husk at dette er "ferskvare" som all annen covid-informasjon.

Nasjonale lettelser ble gjort 15. januar

Anbefaling om grønt nivå for videregående skole og voksenopplæring, gult nivå for barnehage og grunnskole, der smittesituasjonen tilsier det.
Kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter.

Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell

De ulike nivåene, gult og rødt, er definert i trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet og gir føringer for en smittevernfaglig organisering av barnehager, grunnskole, ungdomsskole og videregående skole inklusive voksenopplæringen.