Partene er enige om å avslutte arbeidsforholdet 31.12.2019, men med mulighet til forlengelse til senest 31.7.2020 dersom arbeidstaker ikke har fått annet inntektsgivende arbeid.

I tråd med gjeldende praksis, rutiner og delegering er alle forhold knyttet til oppfølging av ansatte, rådmannens ansvar. I et ekstraordinært møte mandag 27.8.18 godkjente kommunestyret enstemmig de økonomiske rammene for avtalen. Sluttavtalen vil dermed tre i kraft 1.9.2018.

Nå som forhandlingene er avsluttet, er begge avtaleparter inneforstått med at sakens dokumenter, saksforelegget til kommunestyret og sluttavtalen, er offentlige.

For kommunen er det viktig å se fremover. Det viktigste vil være å legge til rette for at vi fortsatt kan levere og videreutvikle gode tjenester til beste for kommunens innbyggere og næringsliv.