Detaljreguleringsplan for småbåtanlegg Eidebukta, gnr. 47 bnr. 719 mfl. Høring / offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 19.11.19, sak 152/19, å legge detaljreguleringsplan for småbåtanlegg Eidebukta, gnr. 47 bnr. 719 mfl. ut på offentlig ettersyn og høring.

Det er ingen gjeldende reguleringsplan for dette planområdet.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til at antallet båtplasser på flytebryggeanlegget økes fra dagens 15 til 18 og at antallet parkeringsplasser økes tilsvarende.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 06.12.19 – 10.02.20.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 10. februar 2020. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter