Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres hvert tredje år, årets undersøkelse gjennomføres i uke 11 og 12. NOVA har det overordnede ansvaret for undersøkelsen, i samarbeid med det regionale kompetansesenteret KoRus Vest..

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Det er frivillig å delta, men Eigersund kommune håper på fortsatt god deltakelse slik at vi får god informasjon om hvordan ungdomsbefolkningen vår har det. I 2013 deltok 90% av alle ungdomsskoleelevene i Eigersund og 79% av elevene på VG1 og VG2  ved Dalane videregående skole.

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, ot til å gå i dybden innenfor ulike tema.

Når de første resultatene og analysene foreligger, vil vi invitere til et åpent folkemøte for å presentere resultatene. Dato for dette blir 7. mai. Til høsten gjennomføres en egen ungdomskonferanse, der vi inviterer ungdommene til å hjelpe oss med å bearbeide funnene og til å komme med innspill om hva vi som kommune bør gjøre videre for ungdom. 

Relatert lenke

For mer informasjon om ungdata, og resultater fra tidligere undersøkelser – se www.ungdata.no

Mer om undersøkelsen

Formålet

 • Gi ungdommer i Eigersund mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus-Vest Stavanger).

Hvordan gjennomføres ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

Sted og tidspunkt for gjennomføringen

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

Personvern

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Beredskap

Skolehelsetjenesten står klar med beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Vest Stavanger, på oppdrag fra Eigersund kommune.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i kommunen: SLT- og Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy - 454 46 155
Kontaktperson ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson - 942 05 590.