Dette innebærer en vesentlig produksjonsøkning. Løyvet vil derfor bli revidert i sin helhet og gitt et nytt løyvenummer.

Bedriften er lokalisert på gnr./bnr. 8/393 på Kaupenes i Eigersund kommune. Verksemda er omfatta av forureiningsforskriften kapittel 36 vedlegg I (IED-direktivet) pkt. 6.4 b). Mulig forurensing vil være utslepp av organisk stoff til sjøresipient, samt støy. Det vil i et eventuelt løyve bli satt krav om tiltak og fastsett grenseverdier for å avgrense utsleppa.

Merknader

Merknader til søknaden skal sendest Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller på e-post til fmropost@fylkesmannen.no innen 4 uker fra kunngjøringstidspunktet.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker