Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det  tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Når det gjelder nærmiljøanlegg dekkes 50% inntil 300.000 i tilskudd. Disse kan søke: Idrettslag, andelslag, stiftelser og andre som ikke har kommersielle formål, eiere av samfunnshus med lokaliteter for idrettsformål

Spillemidler til lokale kulturbygg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Det kan søkes om tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering. Kommuner, andelslag eller enkeltorganisasjoner kan søke.

Alle søknader fremmes elektronisk på siden idrettsanlegg.no

Merknad

Før det søkes spillemidler må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Dette gjøres til Eigersund kommune. Når det gjelder større haller og lignende må dette gjøres til departementet. For info send en e-post til Kari Reianes Spangen  eller ring 51 46 82 29

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle tilskuddordningene er 1. november 2014