Husk at før det søkes spillemidler må det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til Eigersund kommune. Har du spørsmål, så ta kontakt med Kari Spangen på e-post eller telefon 51 46 82 29. Alle søknader fremmes elektronisk på idrettsanlegg.no. Søknadsfrist for spillemidlene er 1. november 2015

Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det  tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Når det gjelder nærmiljøanlegg dekkes 50% inntil 300.000 i tilskudd. Idrettslag, andelslag, stiftelser og andre som ikke har kommersielle formål, eiere av samfunnshus med lokaliteter for idrettsformål kan søke.

Spillemidler til lokale kulturbygg

Generelt kan det søkes om stønad på inntil 1/3 av anleggets kostnad, med det tak som til enhver tid gjelder for anleggstypen. Det kan søkes om tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering. Kommuner, andelslag eller enkeltorganisasjoner kan søke.

Relaterte dokumenter