Søknad om tillatelse etter forurensingsloven og forurensningsforskriften til tiltak i sjø og forurenset grunn – Utlegging til offentlig ettersyn.

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Pelagia AS om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 og forurensningsforskriften § 22 til mudring og utfylling i sjø. Statsforvalteren skal også godkjenne tiltaksplan for forurenset grunn. Formålet med tiltaket er planering av landareal og utvidelse av kaianlegget ved Grønehaugen. Tiltaksområdene på land og i sjø er forurenset, og forurenset overskuddsmasse skal deponeres i utfyllingen bak tett cellespunt. Nær tiltaksområdet foreligger det registreringer av truede fuglearter, og sundet er kjent utvandringsrute for anadrom fisk tilknyttet Bjerkreimsvassdraget. Søknaden blir lagt ut til offentlig ettersyn i Eigersund kommune, Lerviksgården, Nytorget 9 og på Statsforvalteren i Rogaland sin internettside www.statsforvalteren.no/rogaland under «Høyringar».

Uttalelser fra interesserte sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innen 5 uker fra utleggingstidspunkt.

Relaterte dokumenter